مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افزایش تولید دی اکسید کربن به عنوان یکی از بحران های قرن 21 مطرح گردیده است. کشور ایران طبق آخرین آمارهای جهانی رتبه هفتم تولید کنندگان دی اکسید کربن در جهان را داراست. در سال های اخیر به واسطه تعهدات و پیمان های محیط زیستی بین المللی، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر جهت کنترل میزان تولید دی اکسید کربن و افزایش دمای کره زمین مطرح شده است. در این مقاله با بررسی تولید ناخالص داخلی، مجموع عرضه انرژی اولیه و تولید انرژی های تجدیدپذیر میان کشور ایران و 21 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به انجام تحلیل رگرسیون پیرامون میزان تاثیرگذاری مجموع عرضه انرژی اولیه و تولید انرژی های تجدیدپذیر بر میزان انتشار دی اکسید کربن پرداخته می شود. در ادامه با در نظر گرفتن سه سناریو برای آینده انرژی ایران به محاسبه میزان دی اکسید کربن تولیدی ایران در سال 1404 پرداخته می شود. این سه سناریو شامل ادامه روند فعلی به عنوان سناریوی اول، تثبیت میزان عرضه انرژی اولیه درکنار افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی دوم و کاهش میزان دی اکسید کربن تولیدی ایران مطابق با پیمان تغییر اقلیمی پاریس به میزان 4 تا 12 درصد به عنوان سناریوی سوم. در نهایت پیشنهاداتی جهت حرکت ایران در مسیر توسعه پایدار مطرح خواهد شد.نتیجه رگرسیون قابلیت اطمینان بسیار مناسبی (R2=99.54%) نشان داد که بیانگر وجود رابطه ای قوی میان این متغییر ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات