مدل برنامه‏ ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای تولید برق از انرژی زیست توده

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی معدن (فرآوری)، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، صندوق پستی 96818- 34148 ، eazem101@yahoo.co.uk

2 استادیار، مهندسی نفت، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

تامین انرژی از مسائل اصلی جامعه بشری در حال حاضر به شمار می رود. به موازات آن توجه به مسائل زیست محیطی محدودیت هایی را برای توسعه ایجاد کرده است. بر این اساس، پیدا کردن منابع جایگزین انرژی های پاک می تواند راه حل مناسبی ارائه نماید. انرژی زیست توده یکی از این راهکارهای مناسب می‌باشد. هدف این مقاله ارائه مدل ریاضی برای بهینه سازی تولید انرژی با منشا زیست توده است. در این مقاله شرایط منطقه ای صنایع مرتبط مد نظر قرار گرفته است. از آنجائی که در تولید این نوع انرژی محصولات مختلفی در مراحل میانی و پایانی بدست می آید، قابلیت خرید یا تولید این محصولات و همچنین هزینه حمل و نقل آنها به منظور کمینه سازی هزینه  کلی طرح مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا از یک مدل برنامه ریزی غیر خطی برای توصیف فرایند تولید انرژی زیست توده استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های ریاضی به یک مدل برنامه ریزی خطی تبدیل شد. کاربرد این مدل ارائه ساختاری برای مکان یابی مراکز تولید انرژی الکتریکی است که براساس موقعیت جغرافیای مزارع، مراکز تبدیل کننده، و مراکز عرضه محصولات کشاورزی و فراورده های آنها تنظیم شده است.  این الگو می تواند به اقتصادی شدن تولید انرژی های تجدید پذیر کمک نماید.  

کلیدواژه‌ها