انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران

نوع مقاله: علمی-تخصصی

نویسندگان

1 شرکت برق منطقه‌ای مازندران، m_barimani1@yahoo.com

2 سازمان انرژی های نو ایران(سانا)، kaabi@iranenergy.org

چکیده

      محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه بیش از پیش به انرژی های تجدید را بر همگان روشن ساخته است. با توجه به برخورداری از پتانسیل مطلوب و مناسب انرژی های تجدیدپذیر در کشور، توسعه منطقی این منابع ارزشمند و خداداد موجه به نظر می­رسد چرا که از این طریق می توان در جهت اهداف توسعه پایدار نیز گام برداشت. در این مقاله با بیان ضرورت بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت منابع و آلودگی زیست محیطی) و وضعیت کاربرد این انرژی ها در کشور با بیان انتظارات از این انرژی ها به پیشنهاداتی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


 

1-UNISCO.1997.Educating for a sustainable future. Thessanloniki: UNISCO/The Government of Greece.

2- داریوش فروغی، شورای جهانی انرژی ، کمیته ملی انرژی ایران، انرژی    برای جهان فردا، تهران، 1375

3- کعبی نژادیان، عبدالرزاق ، فناوری انرژی های نو، تهران،1387

4- مدیریت برنامه ریزی، آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا، پاییز1386، انتشارات روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

5- دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی،، معاونت امور برق و انرژی، وزارت نیرو

6-New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan

7- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، قانون برنامه اول،دوم،سوم وچهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،انتشارات مدیریت و برنامه ریزی کشور

8- IEA, Word Energy Outlook,1996 Edition

9-University of Pittsburgh, Department of Chemical and Petroleum Engineering (USA)

10-سازمان انرژی ها نو ایران، معاونت امور برق و انرژی، وزارت نیرو

11-نصیری،حسین، توسعه و توسعه پایدار:چشم انداز جهان سوم،تهران

 ،1384

12- شورای جهانی انرژی ، منابع انرژی تجدیدپذیرنوین ، تهران ، 1375